Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK

ROZPRACOVANÁ územně plánovací dokumentace města

Pořizovatel: Městský úřad Nejdek smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Ing. arch. Vlasta Poláčková
Registrační list

Zadání Územního plánu Nejdek (schváleno Zastupitelstvem města dne 25.9.2013 - usnesením č. ZM/260/16/2013)

Upravený a posouzený NÁVRH Územního plánu Nejdek

Veřejné projednání se koná 23.5.2018 od 17:00, možnost podání připomínek a námitek do 30.5.2018.

 • N0 Textová část návrhu
 • N1 Základní členění území
 • N2 Hlavní výkres
 • N3 Veřejně prospěšné stavby a opatření

 

 • O0 Územní plán Nejdek - odůvodnění
 • O1 Koordinační výkres
 • O2 Zábory půdního fondu dle BPEJ
 • O3 Zásobování el. energií a spoje
 • O4 Zásobování plynem, teplovod
 • O5 Zásobování pitnou vodou
 • O6 Kanalizace
 • O7 Dopravní infrastruktura
 • O8 Výkresy širších vztahů

Tabulková část k vyhodnocení záborů půdního fondu

Schémata