Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Informace stavebníkům, vlastníkům bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek

radnice

Od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Součástí tohoto zákona je také rozsáhlá digitalizace, na jejímž základě by měla veškerá řízení o povolování staveb a další řízení vedená podle stavebního zákona probíhat pouze elektronicky.

Proces by se měl zjednodušit. Podle nového stavebního zákona se bude také vydávat jediné tzv. koordinované závazné stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu státní správy. (Zjednodušeně řečeno, všichni úředníci, kteří se mají ke stavbě vyjádřit a sedí pod jednou střechou v jednom úřadu (v našem případě se jedná zejména o Magistrát města Karlovy Vary), dají svá vyjádření dohromady a udělají z toho jeden papír s jedním razítkem. Co se týká digitalizace, ta byla a stále je ve vztahu k novému stavebnímu zákonu skloňována ve všech bodech. Smyslem celé digitalizace má být skutečnost, že po úřadech už nebude obíhat stavebník, ale projektová dokumentace. Má to být cesta k hlavnímu cíli, kterým je zrychlení stavebního řízení. Obdobně jako je Portál občana jakousi pomyslnou branou k elektronickým službám státu, tak také Portál stavebníka by měl být branou k celému digitalizovanému stavebnímu řízení. Měl by představovat základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti stavebního řízení, tedy především stavebními úřady a dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury. V Portálu stavebníka stavebník nahraje (vyplní) svoji žádost o povolení záměru, projektant projektovou dokumentaci a už by veškerá komunikace mezi všemi zúčastněnými měla probíhat prostřednictvím tohoto systému, tedy stavebníkem, projektantem, stavebním úřadem a dotčenými orgány. Také by měly být vytvořeny evidence, mimo jiné evidence projektových dokumentací, kde by se v elektronické podobě dokumentace založila. Hlavním přínosem by mělo být usnadnění komunikace mezi stavebníky, stavebními úřady a dotčenými orgány a také zkrácení doby pro povolení stavby a snížení celkových nákladů. Portál bude prvním místem, které stavebník před započetím stavebního řízení navštíví a najde zde jak veškeré informace o procesech, tak také formuláře a rozhraní, které mu umožní přímo podávat žádosti o povolení stavby, projektovou dokumentaci a další přílohy v elektronické podobě. Následně zde může stavebník přistupovat k už probíhajícímu řízení, sledovat jeho průběh, nahlížet do evidencí a spisů, případně doplňovat chybějící dokumenty. Portál stavebníka (ve spolupráci s dalšími částmi digitálního stavebního řízení) by měl značně usnadnit, zpřehlednit a urychlit celé řízení. Ubyla by tak povinnost mít několik desek pro stavební úřad a pro každý dotčený orgán. Zda to bude fungovat, ukáže až následná praxe. Nicméně to ale zatím nevypadá úplně optimisticky. V současné době tento informační systém ještě není pro stavební úřady ani v plnohodnotném testovacím či zkušebním provozu, ale Ministerstvo pro místní rozvoj se tváří, že vše k 1. 7. 2024 spustí. Buďme tedy optimisté, věřme v zázraky a v sílu týmu vývojářů, kteří se tímto zabývají. V době uzávěrky tohoto článku (10. 6. 2024) ještě neměl stavební úřad k dispozici žádné nové IT vybavení, ačkoliv už mělo být dodáno v průběhu měsíce května. Podle poslední informace by mělo být dodáno ve druhé polovině června. (Upozorňuji, že vše zajišťuje stát, nikoliv město Nejdek). Teprve v průběhu měsíce června bude pro stavební úřady uspořádáno několik webinářů k informačním systémům stavební správy.

Jednou z největších změn je skutečnost, že stavebník bude pro samotné povolení stavby předkládat pouze dokumentaci pro povolení stavby, která bude zpracována v omezeném rozsahu a jejíž obsah stanoví vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Ale pro následnou realizaci stavby bude stavebník povinen před zahájením stavby si zajistit (až na výjimky) vypracování dokumentace pro provádění stavby, jejíž obsah opět stanoví výše uvedená vyhláška o dokumentaci staveb. Tuto dokumentaci pro provádění stavby je stavebník povinen mít na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby až po dokončení stavby pro případ provedení kontrolní prohlídky na stavbě. Nesplnění povinnosti nechat si vypracovat dokumentaci pro provádění stavby bude považováno za přestupek s následným uložením sankce až do výše 400 000 Kč.

Nicméně, aby z počátku nevznikala panika, že nebude stavebník vědět, jakou má dát stavebnímu úřadu dokumentaci, budou mít stavebníci možnost využít tzv. přechodného období, které bude končit až 1. 7. 2027. V tomto období bude moc stavebník předkládat stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci také v papírové podobě, která bude moci být zpracována podle současných právních předpisů za podmínky, že projektant musí doložit, že práce na dokumentaci započaly ještě před 30. 6. 2024, tedy před platností nového stavebního zákona. Samozřejmě se tohoto přechodného období bude také týkat vyřizování dalších dokladů a podkladů pro povolení stavby, které si bude v tomto přechodném období dál zajišťovat sám stavebník (jako tomu bylo dosud).

Výše zmiňovaná digitalizace se bude tedy nově týkat pouze těch staveb, jejichž projektová dokumentace bude projektantem nebo stavebníkem vložena prostřednictvím Portálu stavebníka, což bude hlavní platforma, přes kterou se bude nově komunikovat se stavebním úřadem, do které stavebník nahraje svoji žádost o povolení záměru, projektovou dokumentaci, a už všechna komunikace bude probíhat prostřednictvím tohoto systému. Až následný čas ukáže, zda a jak to bude fungovat. Ale zcela určitě to nebude od začátku na 100 %. Vše bude nabíhat postupně. Je vysloveně v zákoně uvedeno, že se v prvním období (do 31. 12. 2024) veškeré lhůty prodlužují na dvojnásobek. Předpokládá se, že úředníci se budou muset s novým stavebním zákonem seznámit, naučit se zejména nové postupy, a že to všechno bude trvat trošku déle, než jsme byli zvyklí. A ono to možná bude ještě o trošku horší než čekáme, protože najetí na nový systém bude postupné a ne všechno bude v plném rozsahu, jak stát zpočátku předpokládal.

Popisovat zde základní rozdíly v povolování staveb z důvodů značného rozsahu změn není účelem tohoto článku. Změn je velké množství, přirovnal bych to ke změnám z doby, kdy začal platit nový stavební zákon od roku 2006. Jenom ve zkratce uvádím, že součástí stavebního zákona jsou jednotlivé přílohy. Příloha č. 1 pod názvem „Drobné stavby“ jmenovitě uvádí, které všechny druhy staveb jsou drobnými stavbami a tím pádem nepodléhají žádnému povolení dle novely stavebního zákona. V příloze č. 2 s názvem „Jednoduché stavby“ jsou vyjmenovány stavby, které jsou jednoduchými stavbami. Ale tyto stavby již budou vyžadovat povolení stavebního úřadu. V příloze č. 3 jsou uvedeny tzv. „Vyhrazené stavby“, které bude povolovat speciální Dopravní a energetický stavební úřad nebo Krajský stavební úřad. Ostatní stavby, které zde nejsou v žádné z příloh uvedeny, spadají do kategorie „ostatní“. Novela stavebního zákona dále zachovává u vyjmenovaných druhů staveb možnost povolování staveb v tzv. zrychleném řízení (obdoba dosud povolovaných staveb „na ohlášení“), ale stále zde platí podmínka, že stavebník musí doložit souhlasy všech účastníků řízení se záměrem vyznačení v situačním výkresu dokumentace. Zavádí se nově a v podstatě se vrací zpět kolaudační řízení, kdy se bude opět vydávat kolaudační rozhodnutí. Zde se potvrdilo, že jeho zrušení po novele z roku 2006 byl nesmysl.

Ale o jedné zásadní změně bych se zde chtěl přece jenom více zmínit. Zdejší stavební úřad již nebude od 1. 7. 2024 povolovat stavby veřejné technické infrastruktury, které jsou součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství. V podstatě se jedná o všechny stavby, jejichž investorem je ČEZ Distribuce a.s. nebo RWE GasNet s.r.o. Zde bude nově působnost stavebního úřadu vykonávat Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary. Další kategorií staveb, které již také nebude zdejší stavební úřad povolovat, jsou obecně také stavby bytových domů. A pokud se podle novely stavebního zákona používá pojem stavba, rozumí se tím také její část nebo změna dokončené stavby. Z uvedeného tedy vyplývá, že veškeré záležitosti týkající se staveb bytových domů, ať nových, tak i stávajících bytových domů a jejich změn (nástavba, přístavba, stavební úpravy, při kterých se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení, zateplení, odpojování od CZT apod.), bude od 1. 7. 2024 také nově povolovat Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary.  

Petr Satýnek, stavební úřad Nejdek

Datum vložení: 2. 7. 2024 11:17
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2024 11:19
Autor: Ing. Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20
1
21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek