Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Oznámení o vyhlášení konkursu

Oznámení o vyhlášení konkursu

Oznámení o vyhlášení konkursu vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky Mateřské školy Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace.

Oznámení o vyhlášení konkursu

Rada obce v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále § 102 odst. 2 b) z. č. 128/2000 Sb., v platném znění a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky Mateřské školy Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace.

Předpoklady a požadavky:

 • Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle ustanovení § 3 a 5 (popřípadě § 32a) zákona   č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství,
 • orientace v pracovněprávních a finančních předpisech,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Žádost o zařazení do konkursního řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Přihláška – písemné vyjádření vůle přihlásit se do vyhlášeného konkursního řízení, jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa místa pobytu, kontaktní údaje, datum a podpis.

K přihlášce je dále nutné připojit následující doklady (povinné přílohy):

 • Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních odborných znalostech a dovednostech opatřený datem a podpisem uchazeče,
 • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci – doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání formou ověřené kopie, doklady potvrzující pedagogickou činnost formou prosté kopie,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení formou čestného prohlášení opatřený datem a podpisem uchazeče a potvrzení posledního zaměstnavatele o trvání pracovního poměru,
 • koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace v max. rozsahu 3 stran formátu A4 opatřená datem a podpisem uchazeče,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
 • čestné prohlášení podle § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, opatřené datem a podpisem uchazeče,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovních činností ředitele/ky školy opatřené datem a podpisem uchazeče,  
 • souhlas se zpracováním osobních údajů opatřený datem a podpisem uchazeče.

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 (dále jen „doplňkové hodnocení“), pokud bude v konkursu využit, a jeho rámcový popis.

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 16. 6. 2023 na adresu:

Městský úřad Nejdek

náměstí Karla IV. 239

362 21 Nejdek

Obálku označte heslem: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/KY MŠ – NEOTVÍRAT“.

Datum vložení: 9. 5. 2023 12:11
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2023 12:16
Autor: Michaela Fourová

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů