Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Třiďte odpad, má to smysl

Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o odpadech, jehož cílem je změnit způsob nakládání s komunálním odpadem v rámci celé ČR, především zpřísnit podmínky pro ukládání odpadu na skládky a zvýšit míru třídění odpadu.

Podle tzv. hierarchie nakládání s odpadem je legislativně stanoveno, že ideální je vzniku odpadu předcházet. Pokud již odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby mohly být maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě a aby minimálně narušovaly životní prostředí. Vyprodukovaný odpad je tedy třeba vytřídit od nebezpečných složek (barvy, laky, rozpouštědla, elektroodpad, léky, baterie atd.) a využitelné složky předat k recyklaci (sklo, papír, plast, kovy, textil, bioodpad). Není-li možná recyklace, pak přichází na řadu energetické využití odpadu a až na posledním místě je ukládání odpadu na skládky.
Každoročně dochází ke zvyšování poplatku za skládkování a obce jsou povinny zvýšit míru třídění a recyklace odpadů. Při plnění limitu odpadu na osobu pro daný rok mohou obce ukládat odpad na skládku za sníženou sazbu 500 Kč/tunu. Při překročení limitu stanoveného pro daný rok obce zaplatí zvýšenou sazbu. V roce 2023 jde konkrétně o 1 000 Kč/tunu. Limit předaného komunálního odpadu na skládku pro rok 2023 je 180 kg/osobu, pro rok 2024 o 10 kg méně na osobu (170 kg/osobu).

Rok 2023 2024 2024 2026 2027 2028 2029
Sazba v Kč do limitu na osobu 500 500 500 500 500 500 500
Zvýšená sazba v Kč (nad limit) 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850
Limit odpadu na osobu v tunách 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Limity jsou nastaveny tak, aby nutily obce a občany zvýšit míru třídění. V opačném případě dochází k citelným zásahům do obecního rozpočtu, protože likvidace odpadu a celý systém odpadového hospodářství je vždy významnou položkou rozpočtu obce. . Náklady (výdaje) na likvidaci odpadu byly v roce 2022 v celkové výši 13 687 770 Kč. Příjmy z místního poplatku ve výši 550 Kč za osobu nebo rekreační objekt a příjmy za vytříděný odpad byly v celkové výši 5 990 666 Kč. 

Náklady na odpadové hospodářství obecně závisí na množství a struktuře odpadů. Mezi významné vlivy ovlivňující náklady obce pak patří hustota osídlení, rozloha území, geografické podmínky, obslužnost území, způsoby sběru a svozu, ale i konkurence firem (svozových společností) v rámci regionu.

Zároveň je třeba připomenout, že odpadové hospodářství obce není jen obsah vašeho odpadkového koše, ale zahrnuje náklady na objemný odpad (nejčastěji nábytek, koberce…), tříděný sběr využitelných odpadů, nebezpečné odpady, provoz sběrného dvora, likvidaci černých skládek, vysypávání uličních košů a další položky včetně pořízení popelnic, kontejnerů nebo i likvidace kalů z čistírny odpadních vod.

Vývoj výše celkových nákladů v čase vykazuje konstantní růst v rámci celé ČR. Například v roce 2006 platily obce v průměru 698 Kč za obyvatele, v roce 2022 činila tato částka už 1 319 Kč.

Zastupitelstvo města Nejdek v prosinci loňského roku rozhodlo o navýšení místního poplatku. Bylo to poprvé od roku 2013. Aktuální výše poplatku je 700 Kč. V přepočtu zaplatí trvale přihlášený obyvatel nebo majitel rekreačního objektu denně 1,90 Kč za likvidaci veškerého odpadu, který vyprodukoval. 

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že odpadové hospodářství ukrajuje značnou část obecního rozpočtu a výše poplatku vybíraného od občanů nepokrývá náklady. Navýšení poplatku nepokryje náklady, pouze sníží ztrátu. Odpadové hospodářství města je tedy dále dotováno částečně z obecního rozpočtu.

Tlak na snížení množství odpadu ukládaného na skládky v dalších letech, ale také inflace bude ztrátu prohlubovat. To jsou proměnné, které jednotlivec nemůže ovlivnit, ale omezit svou produkci odpadu a zvýšit míru třídění ovlivnit můžeme. Jsme rádi, že třídíte plasty, papír i další druhy odpadu. Vzhledem k tomu, že výše poplatku za skládkování je vázána na hmotnost odpadu, potřebujeme zvýšit množství vytříděného skla, ale především bioodpadu. Podle rozborů směsného komunálního odpadu tvoří právě bioodpady cca 30 % hmotnosti našich nádob. Nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem třídění je třídění v místě vzniku, tedy již v našich domácnostech.

Nebuďte lhostejní a třiďte odpad, má to ekologické i ekonomické opodstatnění a potřebujeme Vaši součinnost, abychom nenavyšovali ztrátu města v souvislosti s odpadovým hospodářstvím.

Weby podporující třídění: www. ekokom.cz, www.jaktridit.cz, samosebou.cz

Bc. Šárka Kočanová, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Datum vložení: 31. 10. 2023 10:49
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2023 10:58
Autor: Ing. Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů