Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Třiďte odpad, má to smysl

Od 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 541/2020, o odpadech (plnění požadavků EU). Cílem je zvýšit míru třídění a recyklace odpadů obecně a snížit množství komunálního odpadu končícího na skládkách.

Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. třídící slevu jako významný ekonomický nástroj. Třídící sleva bude vztažena k množství odpadů uložených na skládku za rok/obyvatele. Pro rok 2021 byl stanoven limit 200 kg na osobu uloženého odpadu na skládku. Při překročení stanoveného průměrného množství na obyvatele se zvyšuje v roce 2021 pro obce cena za uložení odpadu na skládku z částky 500 Kč/t na částku 800 Kč/t !!! Tato cena se bude každoročně navyšovat až do roku 2029, kdy bude obcím účtována částka 1 850 Kč/t. Od roku 2030 pak nebude umožněno na skládky ukládat odpad, který lze využít jiným způsobem.
Zde je třeba připomenout, že již při současných cenách je likvidace odpadu vždy významnou položkou v rozpočtu každé obce. S narůstající cenou za odpad tak logicky dochází ke zvýšení významu třídění odpadu. Nejefektivnějším způsobem třídění je třídění v místě jeho vzniku, tedy již v našich domácnostech. Město navyšuje počty nádob na separovaný odpad a vytváří možnosti tříděného sběru dalších komodit (papír, plast, bio, jedlé oleje a tuky, plechovky, baterie a elektrozařízení, pneumatiky, atd.). Tyto položky tak vyjímáme z produkce odpadů města a převádíme je do kategorie separovaných odpadů nebo zpětného odběru výrobků. Tím snižujeme množství odpadů předaných ke skládkování. V případě splnění limitu max. 200 kg na osobu můžeme uplatňovat zákonnou slevu a nenavyšovat náklady obce související s odpadovým hospodářstvím. V roce 2020 připadalo na jednoho obyvatele našeho města 232 kg odpadu, město zaplatí za odpady za jednoho obyvatele přibližně 1 200 Kč/rok.  Každý obyvatel zaplatí za odpady roční poplatek ve výši 550 Kč, což činí v přepočtu 1,5 Kč na den. Chceme-li tedy v letošním roce dosáhnout na třídící slevu, potřebujeme vaši součinnost a náš společný zodpovědný přístup při třídění odpadu, aby město nemuselo vynakládat vyšší finanční prostředky na skládkování.

Děkujeme všem za čistější město.

Vedení města Nejdku

Datum vložení: 31. 8. 2021 13:41
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2021 13:43
Autor: Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů