Zápis

 

22. Února 2000

 

Městské zastupitelstvo Nejdek

 

10.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- zástupce starosty.

 

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

 

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b+c                         16            0            0

d)                                 17            0            0            /přišel p. Král/

           

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

Průběh projednání:

Diskuse: Sequens, Šoustalová, Michálek, Rovný, Benda, Bydžovský

Hlasování:                   Pro             Proti            Zdržel se

1.1.                              17            0            0

1.2.                              17            0            2            /přišla MUDr. Horáková, ing. Strachota/

 

Usnesení č.:

 

 

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1)     Návrh rozpočtu města Nejdek na rok 2000

Průběh projednání:

2)     Paní Vlasatá – žádost o splátkový kalendář

Průběh projednání:

Usnesení č.:

 

 

3)     Revokace usnesení městského zastupitelstva

Průběh projednání:

Usnesení č.:

4)     Souhlas s prodloužením mandátu přísedící Okresního soudu Karlovy Vary

Průběh projednání:

Usnesení č.:

5)     Schválení kupních cen u bytových jednotek 

Průběh projednání:

Usnesení č.:

6)     Schválení kupní ceny domu čp. 93

Průběh projednání:

Usnesení č.:

 

7)     Návrh na snížení nabídkové ceny jednotky č. 123/6

Průběh projednání:

Usnesení č.:

8)     Doplnění seznamu domů určených k prodeji

Průběh projednání:

Usnesení č.:

9)     Doplnění seznamu domů určených k prodeji dle Občanského zákoníku

Průběh projednání:

Usnesení č.:

10)  Žádost o prominutí zpoždění v odpovědi na nabídku

Průběh projednání:

Usnesení č.:

11) Pronájem bytu s následným prodejem

Průběh projednání:

Usnesení č.:

12) Směna  pozemků

Průběh projednání:

Usnesení č.:

Městské zastupitelstvo

schvaluje

k.ú. Nejdek

a) směnu pozemků,   ppč. 1691/1 díl „a“ o výměře 12 m2  z majetku Města Nejdek   za  ppč. 1691/2 díl „b“ o výměře 13 m2  z majetku Pavla Rejchy , Švermova 821 Nejdek, bez finančního vyrovnání.

 

13) Různé

13.1.) Informace o jednání s a.s. VLNAP Nejdek

Diskuse: Sequens, Bydžovský, Šoustalová, Vítek

Hlasování: neproběhlo

 

Usnesení č:

Městské zastupitelstvo

vzalo na vědomí

informaci představitelů města o jednáních probíhajících s a.s. VLNAP Nejdek.

 

 

13.2.) Informace o jednání s firmou WITTE Nejdek

Diskuse: Sequens, Rovný, Šoustalová, Bydžovský, Benda, Michálek

Hlasování: neproběhlo

 

Usnesení č.

Městské zastupitelstvo

vzalo na vědomí

informaci o jednáních s firmou WITTE  s r.o. Nejdek.

 

13.3.) Činnost kontrolní komise

Diskuse: Sequens, Feix, Rovný, Benda

Hlasování: neproběhlo

 

Městské zastupitelstvo

vzalo na vědomí

informaci o činnosti kontrolní komise.

 

13.4.) Pracovní jednání

Diskuse: Michálek, Bydžovský

               Na návrh zastupitele M. Michálka MěZ schválilo předložené usnesení

Hlasování:             Pro            Proti            Zdržel se

                        16            0            0            /odešli – Uzel, Kotrlová, Pávek, Dosadilová/

 

Usnesení č.

Městské zastupitelstvo

schvaluje

datum pracovního jednání  dne 14.3.2000 v 17.00 hod, s následujícím programem:

a/ stav zdravotnictví ve městě

b/ personální obsazení odborů MěÚ

c/ čerpání částky 4.000 000,- Kč na opravy komunikací

d/ sjednocení návrhu na úpravy náměstí Karla IV. , ohledně zadání architektonické studie

e/ aktuální stav kapitálového rozpočtu města na rok 2000

 

 

 

                        Mgr Luděk Sequens

                        starosta města

 

 

Ověřovatelé zápisu: ing. Burda

 

 

                                   MVDr. Jančík