Zápis

 

19.Prosince 2000

 

Městské zastupitelstvo Nejdek

 

14.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- zástupce starosty.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         16            0            0         

c                                              16            0            0         

d                                              16            0            0            (přišel Strachota, Horáková)

                       

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

Průběh projednání:

Diskuse:Rovný, Bydžovský, Sequens, Vítek, Michálek, Šoustalová. Uzel

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

2.1.b                            18            0            0            (přišel Král)                          

                                   

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1.Rozpočtové provizorium

Průběh projednání:

a)      maximální měsíční provozní výdaje se stanoví ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku 2000 na všech zařízeních města

b)      do rozpočtového provizoria se začlení též výdaje na smluvní splátky z nově nasmlouvaných leasingů (bobr pres, multicara, sněžné vozidlo, výpočetní technika)

c)      rozpočtové provizorium se nevztahuje na investiční akce hrazené z úvěru u ČSOB a schválené i na rok 2001 MěZ dne 22.02.2000, č. usnesení III 1) a akce hrazené z FRB a to Rekonstrukce domu čp. 591 a Rekonstrukce domu čp. 465 Chodovská

2.Výsledek hospodaření za tři čtvrtletí roku 2000

Diskuse:Stefanovičová, Šoustalová, Michálek, Král, Sequens, Bazalka, Rovný, Bydžovský

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                14            3            2

 

 

3.Rozpočtový výhled na rok 2002 a 2003

Průběh projednání:

                                                18            0            0            (odešel Jančík)           

Usnesení č.:

4.Rozpočtová opatření

Průběh projednání:

                                                13            3            2

Usnesení č.:

a)         Zvýšit příjmy MěÚ – sněžné vozidlo-leasing                                      + 275 tis. Kč

            Zvýšit rozpočtovou rezervu                                                             + 275 tis. Kč

b)         Zvýšit příjmy v HOČ SMM – vratky daně z převodu nemovitosti            + 1.957 tis. Kč

c)         Snížení příjmů MěÚ – odvod odpisů z HOČ                                     - 2.903 tis. Kč

            Snížení příjmů MěÚ – saldo HOČ                                                       -    372 tis. Kč

            Snížení rozpočtové rezervy                                                             - 3.275 tis. Kč

d)         Snížení příjmů FRB – rekonstrukce čp. 591                                     -    310 tis. Kč

e)         Snížení výdajů FRB – Chodovské přístřešky                                             - 1.857 tis. Kč

 

5.Cena za vodné a stočné

Průběh projednání:

                                                17            1            0

Usnesení č.:

V případě změny koeficientu „k“ pro výpočet věcně usměrňované ceny uveřejněné v Cenovém věstníku se výše uvedená cena přepočítá.

 

6.Splátky dluhů

Průběh projednání:

                                                17            0            1         

Usnesení č.:

7. Prominutí zůstatku nedoplatku poplatku

Průběh projednání:

Usnesení č.:

prominutí zůstatku nedoplatku poplatku z tabákových výrobků a alkoholu ve výši Kč 44.447,90 p. Václavu Trousilovi, Bří Čapků 659, Nejdek

 

8. Schválení kupních cen u bytových jednotek

Průběh projednání:

Usnesení č.:

prodej a kupní ceny těchto jednotek:

a) jednotka 93/1 nebytový prostor o výměře 64,78 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 93 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 350.000,-Kč.

 

b) jednotka 93/2 nebytový prostor o výměře 60,90 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 93 Nejdek, pro Petra Brandla, Lipová 1195 Nejdek, za 360.000,-Kč.

 

c) jednotka 93/3 nebytový prostor o výměře 87,66 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 93 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 520.000,-Kč.

 

d) jednotka 93/4 nebytový prostor o výměře 80,54 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 93 Nejdek, pro Petra Brandla, Lipová 1195 Nejdek, za 460.000,-Kč.

 

e) jednotka 93/5 nebytový prostor o výměře 166,48 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 93 Nejdek, pro Karla Fassela, Moskevská 50 Karlovy Vary, za 77.000,-Kč.

 

 

9. Prodeje pozemků

Průběh projednání:

Usnesení č.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nedoporučený prodej pozemků

 

Průběh jednání:

Diskuse:Horáková, Jílek, Bydžovský, Michálek,

Hlasování:                              Pro            Proti            zdržel se

                                                17            0            0

rozhodnutí o prodeji pozemků do doby vyjádření OÚ K. Vary

 

 

11. Vykoupení pozemků

 

Průběh projednání:

                                                Nehlasovalo se                                              

Usnesení č.:

12. Pronájem bytu s následným prodejem

 

Průběh projednání:

                                                16            1            0         

Usnesení č.:

pronájem a prodej bytu č. 3, 1+1, I. kat. v čp. 764, ul. Osvětimská v Nejdku p. Popelkové - s tím, že bude uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt za cenu 77.400,- Kč.

 

 

 

13. Prominutí prodlení v platbě za byt

 

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

                                                17            0            0         

Usnesení č:

Městské zastupitelstvo

 

14. Schválení kupní ceny domu čp. 147 a podmínek platby

Průběh projednání:

                                                10            4            3                     

                                                7            8            2

 

Ani k jednomu z návrhů nebylo usnesení přijato.

 

15. Doplnění vyhlášky o úhradě neinvestičních nákladů

Průběh projednání:

                                                15            0            1

                       

 

Usnesení č.:

V úvodním ustanovení odst. 2) za větu: Příspěvek platí…………….pracovnice školy se doplňuje: Takto vybraný příspěvek bude školou převeden na účet zřízený obcí.

 

Čl. 6 – účinnost : Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyhlášení, tj. 12.  září 2000

 

16. Změny obecně závazných vyhlášek o komunálním odpadu

Průběh projednání:

                                                14            0            3

Usnesení č.:

17. Projekty Phare

Průběh projednání:

                                                16            0            0            (odešel Strachota)      

Usnesení č.:

 

a)      schvaluje spolu s Hasičským záchranným sborem Karlovarského Kraje a se sdružením obcí Centrální Krušnohoří vstup města do projektu PHARE, jehož realizace by během tří let úplně vyřešila problematiku požární ochrany na území města Nejdku. V rámci tohoto projektu, který pro město znamená účelovou investici 2 miliony Kč během tří let, bude v Nejdku zřízeno detašované pracoviště HZS KK a úplně dovybaveny technikou oba sbory dobrovolných hasičů.

b)      schvaluje vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z programu „Regionální program podpory rozvoje Severozápadních Čech a Ostravského regionu“ na rekonstrukci domu čp. 128 na muzeum a knihovnu

 

18. Různé

Průběh projednání:

Michálek,. Sequens,Vítek, Hauer

 

Byly předneseny informace o návrhu občanského sdružení JON na obnovu křížové cesty, starosty o reformě veřejné správy, místostarosty o záměru staveb plynovodu, vodovodu a kanalizace s obcí Vysoká Pec, tajemníka o problematice úhrady lékařské služby první pomoci.

 

 

                        Mgr Luděk Sequens

                        starosta města

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michálek

 

 

            p. Bláha