Městský úřad Nejdek

        

        

        

                                  U S N E S E N Í

        

           9. jednání Městského zastupitelstva v Nejdku ze dne 14.12.1999

         -----------------------------------------------------------------

        

         I. Usnesení k organizačním otázkám

        

         Městské zastupitelstvo

         zvolilo

        

         a) návrhovou komisi ve složení: p. Schwarzová, ing. Burda

        

            předseda komise: p. Hlávka

        

         b) mandátovou komisi ve složení: totožná s návrhovou

        

         c) ověřovatele zápisu: ing. Uhlík, PharmDr. Dosadilová

        

         schvaluje

        

         d) navržený program jednání rozšířený o body:

                             9.1) Vyřazení osobního automobilu

                             9.2) Odměny členům MěZ a členům komisí MěR

        

         II. Usnesení ke kontrolním zprávám

        

         1) Městské zastupitelstvo

            vzalo na vědomí

            informaci, že podpisem ověřovatelů  zápisu  nebylo  v  písemném

            usnesení z 8. jednání MěZ dne 19.10.1999  shledáno závad

        

         2) Městské zastupitelstvo

            vzalo na vědomí

            zprávu o činnosti MěR od 2.11.  do  23.11. 1999.

        

         III. Usnesení k hlavním zprávám

        

         1) Obecně závazná vyhláška

         Městské zastupitelstvo

         neschválilo

         předloženou  Obecně  závaznou  vyhlášku  o  nakládání s komunálním

         odpadem

         a žádá

         její přepracování, předložení důvodové zprávy a řádné kalkulace.

        

         2) Výsledek hospodaření Města Nejdek za I. - III. Q  roku  1999  s

            komentářem

         Městské zastupitelstvo

         schvaluje

         předložený  výsledek  hospodaření  města  za I. - III. Q roku 1999

         spolu s předloženým komentářem.

        

         3) Žádost o prominutí podílu  na škodě - Irena Ďurovičová

         Městské zastupitelstvo

         schvaluje

         prominutí nedoplatku náhrady škody ve výši 12.891,- Kč paní  Ireně

         Ďurovičové.

        

         4) Žádost o umožnění splátek - Rácz Robert

         Městské zastupitelstvo

         schvaluje

         žádost  manželů  Roberta  a  Hany Ráczových a souhlasí s měsíčními


         splátkami 1.000,- Kč za dlužné nájemné ve výši Kč 37.230,10.

        

         5) Rozpočtové provizorium

         Městské zastupitelstvo

         schvaluje

         v souladu s § 25, odst. 6, zákona ČNR č. 576/1990  Sb.  rozpočtové

         provizorium  na  dobu  od  1.  1.  2000  do   31.  3.  2000. Tímto

         provizoriem se stanoví maximální výdaje ve výši 3/12  navrhovaného

         rozpočtu  roku  2000  na provoz všech zařízení města včetně plateb

         již nasmlouvaných investičních akcí z r. 1999.

        

         6) Pozemky

        

         6.1) Prodej pozemků

         Městské zastupitelstvo

         schválilo

         prodej pozemků

        

         k.ú. Nejdek

         a) Walterovi a Ruth Tomešovým, Vítězná 906  Nejdek,  ppč. 2662/3 o

            výměře 42 m2 za  cenu 4.200,-Kč.

        

         b) Jaromíru  Trtíkovi,  Letná  309   Nejdek,   ppč. 632/2 o výměře

            120 m2, ppč. 632/1 část o výměře 621 m2  za  cenu 24.420,-Kč.

        

         c) Václavovi a Haně Královým, Komenského 1056 Nejdek,  ppč. 1268/4

            o výměře 164 m2 za  cenu 41.000,-Kč.

        

         k.ú. Bernov

         d) Pavlovi  a  Olze  Juhaszovým,  Bernov  260 Nejdek,  ppč. 12/5 o

            výměře 145 m2 za cenu 2.900,-Kč.

        

         k.ú. Suchá u Nejdku

         e) Olze Kubatschové, Suchá 44 Nejdek, Alžbětě Sedlecké,  Rybná  43

            Pernink,  Janu Lehotskému, Vysoká Pec 53,  ppč. 541/2 díl "a" o

            výměře 18 m2 za cenu dle znaleckého posudku.

        

         6.2) Nedoporučený prodej pozemků

         Městské zastupitelstvo

         neschválilo

         prodej pozemků

        

         k.ú. Nejdek

         a) Květuši Kneffel, Limnická 682  Nejdek,  ppč.  2330/4  o  výměře

            1093 m2 za  cenu 54.650,-Kč.

        

         b) Radovaně  Dufkové,  Limnická 634  Nejdek,  ppč. 2330/5 o výměře

            566 m2 za  cenu 28.300,-Kč.

         

         a schválilo prodej

        

         c) Jitce Janečkové, Limnická 846  Nejdek,  ppč.  2330/4  o  výměře

            1093 m2 a ppč. 2330/5 o výměře 566 m2 na zřízení ovocného sadu.

            za cenu 82.950,- Kč.

        

         7) Byty a nebytové prostory

        

         7.1)  Schválení  kupních  cen  u  bytových  jednotek  a nebytových

              prostorů

         Městské zastupitelstvo

         schvaluje

         prodej a kupní ceny těchto jednotek:

        

         a) jednotka č.127/5 nebytový  prostor  o  výměře  25,90 m2  včetně

            stavební  parcely,  nám.  Karla  IV.  127  Nejdek,  pro  Jiřinu

            Sinkulovou, CK SELMA TRAVEL, T.G. Masaryka 30 Karlovy Vary,  za


            144.460,-Kč.

        

         b) jednotka č.131/1 velikost 3+1 o výměře 70,38 m2 včetně stavební

            parcely, nám. Karla  IV.  131  Nejdek,  pro  Antonína  a  Irenu

            Svobodovy za 101.170,-Kč.

        

         c) jednotka č.131/2 velikost 3+1 o výměře 71,80 m2 včetně stavební

            parcely, nám. Karla IV. 131 Nejdek, pro  Františka  a  Štěpánku

            Karpišovy za 113.590,-Kč.

        

         d) jednotka   č.158/5  velikost  2+1  o  výměře  101,31 m2  včetně

            stavební parcely, nám. Karla IV. 158 Nejdek,  pro  Ladislava  a

            Libuši Šimonkovy za 100.900,-Kč.

        

         e) jednotka č.210/9 velikost 2+1 o výměře 69,72 m2 včetně stavební

            parcely, nám. Karla IV.  210  Nejdek,  pro  Tomáše  Vejvodu  za

            139.700,-Kč.

        

         f) jednotka  č.560/4  velikost  2+1  o  výměře  111,99  m2  včetně

            stavební  parcely,  nám.  Karla  IV.  560  Nejdek,  pro   Máriu

            Pluhařovou za 160.800,- Kč.

        

         g) jednotka č.560/5 nebytový prostor - prodejna o výměře 133,03 m2

            včetně stavební parcely, nám. Karla IV. 560 Nejdek, pro Jarmilu

            Krůtovou, Rolavská 1220 Nejdek,  za 456.134,-Kč.

        

         h) jednotka č.660/1 velikost 1+1 o výměře 52,79 m2 včetně stavební

            parcely, ul. Husova 660 Nejdek, pro Ladislava Beňáka a  Natalii

            Šandorovou za 30.500,-Kč, s odkladem platby do konce r. 2000.

        

         ch)jednotka č.660/8 velikost 1+1 o výměře 69,11 m2 včetně stavební

            parcely, ul.  Husova  660  Nejdek,  pro  Esteru  Šandorovou  za

            52.400,-Kč, s odkladem platby do konce r. 2000.

        

         i) jednotka č.764/7 velikost 1+1 o výměře 51,49 m2 včetně stavební

            parcely, ul. Osvětimská 764  Nejdek,  pro  Dagmar  Olexovou  za

            109.200,-Kč.

        

         j) jednotka č.766/3 velikost 2+1 o výměře 68,97 m2 včetně stavební

            parcely, ul. Osvětimská 766 Nejdek, pro Světluši  Polákovou  za

            125.600,-Kč.

        

         k) jednotka č.767/4 velikost 2+1 o výměře 76,55 m2 včetně stavební

            parcely, ul.  Osvětimská  767  Nejdek,  pro  Josefa  Sauera  za

            95.500,-Kč.

        

         l) jednotka  č.1280/18  velikost  3+1  o  výměře  75,58 m2  včetně

            stavební parcely, ul. Jiráskova 1280 Nejdek, pro Jana a Ludmilu

            Jandovy za 186.900,-Kč.

        

         m) jednotka č.131/3 nebytový prostor - prodejna o výměře 151,81 m2

            včetně stavební parcely, nám. Karla IV. 131 Nejdek, pro Petra a

            Simonu Szönyiovy, Staré náměstí 8 0strov, za 2,100.100,-Kč.

        

         v  případě,  že  vítěz  licitace  odstoupí  od  kupní smlouvy, MěZ

         schvaluje prodej jednotky 131/3 pro 2. nabídku v pořadí:

        

         n) jednotka č.131/3 nebytový prostor - prodejna o výměře 151,81 m2

            včetně  stavební  parcely, nám. Karla IV. 131 Nejdek, pro Petra

            Brandla, Osvětimská 727 Nejdek, za 1,310.000,-Kč.

         

         8) Smlouva na půjčku z Fondu rozvoje bydlení

         Městské zastupitelstvo

         schválilo

         návrh smlouvy na půjčku poskytovanou s Fondu  rozvoje  bydlení  na

         opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.


        

         9) Různé

        

         9.1) Vyřazení osobního automobilu

         Městské zastupitelstvo

         schválilo

         prodej osobního automobilu Š 120 L, SPZ KVH 48-53, prostřednictvím

         autobazaru na ND.

        

         9.2) Odměny členům MěZ a členům komisí MěR

         Městské zastupitelstvo

         schválilo

         ve smyslu nařízení vlády č. 262/94 Sb. a č. 20/97 Sb. a v  souladu 

         s usnesením městského zastupitelstva ze dne 17.12.1997, č. III/14,

         vyplacení jednorázových odměn za rok 1999 za  činnost  v  Městském

         zastupitestvu  a  v  komisích  Městské rady zastupitelům a občanům

         města Nejdku podle předloženého seznamu.

        

        

         Zastupitelé  města  Nejdku  projevili  zájem  o   řešení   situace

         karlovarské  Dopravní  záchranné  služby při Městské poliklinice v

         Nejdku,  kde  dochází  k  nedostatku  sanitních  vozů  při  výkonu

         pohotovostní  služby  a  případných  dopravních nebo jiných nehod.

         Informace o jednání bude podána na některém  z  příštího  zasedání

         městského zastupitelstva.

        

        

        

        

        

        

         Mgr. Luděk Sequens                      Ing. Lubomír Vítek

          starosta města                         zástupce starosty