Zápis

 

21. Května 2002

 

zastupitelstvo Města Nejdek

 

25.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- místostarosta.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse:

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         14            -            -                                                          

c                                              13            -            1                     

d                                              15            -            -            (přišel Benda)           

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

II.1

Průběh projednání:

Diskuse:Šoustalová, Sequens, Michálek, Král, Bazalka, Rovný, Benda,Bydžovský,

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

Nehlas. o odvolání

čl. rady                                    11            6            3            (přišli Horáková,Schwarzová, Král, Uhlík)

činnost ZM ,RM     18            -            -            (odešel Benda)

 

 

Usnesení:

schvaluje nehlasování o odvolání jednotlivých členů rady města

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

Položka 8115, org. 300                                                                           + 1.557 tis. Kč

§         Zvýšení rozpočtové rezervy

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 304                                                            + 1.557 tis. Kč

 

 

 

usnesení ze dne 5.2.2002 pod bodem III, odst. 2.1., písm. n), o), j) a t)

a

prodej a kupní cenu těchto jednotek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bx) jednotka 1238/1 byt 1+2 o výměře 62,31 m2, 9.května 1238 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Zdeňka Frice a Annu Andělovou za 69.145,-Kč.

 

bz) jednotka 1238/3 byt 1+4 o výměře 77,27 m2, 9.května 1238 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Libuši Chvátalovou za 94.145,-Kč.

 

ca) jednotka 1238/4 byt 1+2 o výměře 62,31 m2, 9.května 1238 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Ivetu Rusovou za 72.785,-Kč.

 

 

 

 

cf) jednotka 765/2 byt 1+0 o výměře 26,87 m2, Osvětimská 765 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Zdeňka Ryneše, Osvětimská 765 Nejdek za 24.850,-Kč.

 

5.2 Prominutí prodlení v platbě kupní ceny

 

6.1. Prodej pozemků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Nedoporučený prodej pozemků

 

6.3. Zrušení věcného břemene předkupního práva

 

 

6.4. Směna pozemků

 

 

 

 

c) směnu pozemků stp.č. 591/1 díl „i“ o výměře 63 m2 v k.ú. Nejdek z majetku Města Nejdek  za  ppč. 3266/3 o výměře 75 m2 v k.ú. Nejdek z majetku Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219 Chomutov, IČO 7088998800, bez finančního vyrovnání. Doklady ke směně zajistí Povodí Ohře

6.5. Zřízení věcného břemene na pozemku

 

6.6. Darování pozemků

 

 

7. Stanovisko ke koncepci silničního spojení SRN ČR

 

 

8. Souhlas s prodloužením mandátu přísedící Okresního soudu Karlovy Vary

 

9. Odměny neuvolněným zastupitelům

 

            p Bláha v.r.

 

 

 

 

Mgr Luděk Sequens v.r.                              Ing. Lubomír Vítek v.r.

starosta                                    místostarosta