Zápis

 

13.Června 2000

 

Městské zastupitelstvo Nejdek

 

12.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- zástupce starosty.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

Průběh projednání:

Diskuse: Bydžovský,Michálek

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         15            0            0                     

c                                              16            0            0                      (přišel ing. Strachota)                       

d                                              15            1            0

                       

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

Průběh projednání:

Diskuse: Sequens, Bydžovský, Bazalka

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

1.1a,b                          14            0            2                                 

Usnesení č.:

ukládá

vedení města

zajistit rozesílání usnesení MěR všem zastupitelům ihned po jednání

 

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1.1  Informace o splácení dluhu a.s. VLNAP

Průběh jednání:

Diskuse:Sequens, Bydžovský,Rovný,Hauer, Vítek, Michálek, Šoustalová, Kotrlová

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                17            0            1                      (přišel p. Uzel a Král)

 

Usnesení č.:

Městské zastupitelstvo

bere na vědomí

informaci o stavu splácení dluhu a.s. VLNAP

ukládá

vedení města

předložit MěZ případnou dohodu o umoření zbývajícího dluhu

 

1.2  Výsledek hospodaření za I. čtvrtletí 2000

 

Průběh projednání:

 

2)     Splátky dluhů

Průběh projednání:

                                                18            0            0                                                                                                         

Usnesení č.:

a)      předložený splátkový kalendář panu Kovačovi Janu na dlužnou částku 10.404,40 Kč za dlužné vyúčtování roku 1998, 1999 a nájem za měsíce leden až březen 1999. Dluh bude splácen na základě dohody o uznání dluhu a dohody o splátkách, které budou činit 500,- měsíčně

b)      předložený splátkový kalendář paní Demeterové Josefě na dlužnou částku 16.454,30 za nesplacené úroky z prodlení a náklady řízení žalob z r. 1994 a 1995. Dluh bude splácen na základě dohody o splátkách po 500,- Kč měsíčně

3)     Odpis pohledávky

Průběh projednání:

                                                18            0            0                                             

Usnesení č.:

4) Zadání změny územního plánu 

Průběh projednání:

                                                17            0            0                      (odešel p. Rovný)                                                        

Usnesení č.:

k.ú. Nejdek

Plochu B6 spodní část převést z bytové zástavby na zeleň

 

Ulice Dukelská Nejdek plochu před čp. 979 převést z ploch zeleně na bytovou zástavbu-ppč.1214/1

 

Ulice Dukelská Nejdek plochu vedle čp. 711 - vpravo převést z louky pastviny na bytovou zástavbu –část ppč.580/3

 

Obchvatovou komunikaci náměstí a křižovatky průtahu silnic II. třídy jako variantu č. 2 umístit v průmyslovém území prostor u Žáby. Obchvatová komunikace v úseku Karlovarská až k Žábě je v souladu se schváleným Uzemním plánem v ul. Údolní a v ul. Chodovská a navazuje na výhledovou komunikaci II. třídy směr Šindelová. Rozvoj podniku WITTE je nutno řešit zároveň respektováním umístění této komunikace zpracováním Regulačního plánu.

 

Plochu za čp. 85 ponechat pro plochu občanského vybavení

 

Plochu 88  z plochy občanské vybavenosti změnit na plochu pro na bytovou výstavbu.

 

Plocha na ul. Limnická mezi čp. 985 a čp. 1258 z louky pastviny na plochy pro bytovou výstavbu a rozšířit celou plochu B3 na plochu pro bytovou výstavbu

 

k.ú. Pozorka u Nejdku

Plocha D6 převést z ploch průmyslové výroby na bytovou výstavbu

Plocha D1 převést z ploch průmyslové výroby na plochy pro občanské vybavení

 

 

5) Prodeje pozemků

Průběh projednání:

                                                17            0            0                     

Usnesení č.:

6) Směny pozemků

 

Průběh projednání:

Usnesení č.:

 

7)     Schválení kupních cen u bytových jednotek

Průběh projednání:

Usnesení č.:

prodej a kupní ceny těchto jednotek:

8) Prominutí prodlení v platbě

 

Průběh projednání:

                                                17            0            0                                                                                 

Usnesení č.:

9) Zrušení usnesení MěZ z 22.2.2000, bod III, odst. 6,  a schválení prodeje domu čp. 93

 

Průběh projednání:

                                                16            1            0                                                                     

Usnesení č.:

své usnesení MěZ z 22.2.2000, bod III, odst. 6, 

 

10) Komunální odpad

 

Průběh projednání:

 

Diskuse: Vítek, Šoustalová, Král, Michálek, Bazalka, Pávek, Benda, Sequens, Strachota, Chlupová,

Hlávka, Bydžovský

                                                11            5            1                                             

Usnesení č:

Městské zastupitelstvo

schvaluje

a)      novelu obecně závazné vyhlášky  o nakládání s komunálním odpadem – změna způsobu  nakládání  kde se ze známkového systému přechází na systém  poplatku za likvidaci, sběr a třídění.

b)      obecně závaznou vyhlášku o  poplatku za likvidaci, sběr a třídění komunálního odpadu, ve znění pozměňovacího návrhu p. Pávka (400,- Kč na osobu a 600,- Kč na rekreační objekt)  

 

11) Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení

Průběh projednání:

                                                16            0            0                      (odešla p. Kotrlová)                                        

Usnesení č.:

 

Jméno

adresa

Účel

částka

Kovařík Roman

Bernov 254

zřízení nové bytové jednotky

70.000,-

Tichý Tomáš

Dvořákova 616

plynové vytápění

30.000,-

Uhrová Miluše

Nám. Karla IV. 458

plynové vytápění

30.000,-

Kadlec Jaroslav

Závodu míru 1252

zřízení nové bytové jednotky

70.000,-

Neudertová Veronika

Jungmannova 762

zřízení nové bytové jednotky

70.000,-

Rakoncáš Jan

Závodu míru 576

zřízení ekolog. vytápění

30.000,-

Meinelt Miroslav

Suchá 119

zateplení obvod. pláště

50.000,-

Doulíková Blanka

Švermova 820

zřízení nové bytové jednotky

70.000,-

Mandous Antonín

B. Němcové 886

obnova střešní krytiny

50.000,-

Vít Daniel

Tisová 140

zřízení el. vytápění

30.000,-

Halapejová Dagmar

Bernov

zřízení nové bytové jednotky

70.000,-

 

 

 

Celkem.. 570.000,-

 

 

11) Postup realizace investic

Průběh projednání:

                                                15            0            1                                             

Usnesení č.:

 

postup realizace investic kapitálového rozpočtu.

 

 

 

 

12) Různé-lyžařské stopy

Diskuse: Sequens, Hlávka, Král, Vítek, Michálek, Uzel, Pávek

 

                        Mgr Luděk Sequens

                        starosta města

 

 

Ověřovatelé zápisu:            p.Šoustalová

            p. Bydžovský