Zápis

 

18. Prosince 2001

 

zastupitelstvo Města Nejdek

 

22.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- místostarosta.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse:

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         15            -            -

c                                              13            -            2

d                                              17            -            -                       (přišli-Horáková,Strachota)

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

II.1

Průběh projednání:

Diskuse:

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

ZM                              17            -            -

RM                              17            -            -

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1.      Rozpočtová opatření

 

Průběh projednání:

Diskuse: Bydžovský,Šoustalová,Rovný,Michálek,Burda,Schwarzová

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

a)                                            13            3            1

b)                                            17            -            -

                                               

 

            Odd. 53, § 11, pol. 5171, org. 0340                                                 + 15 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                     +   2.000 tis. Kč

 

q)      Zvýšení příjmů MěÚ – daně FO podnikatelů

Odd. --, § --, pol. 1112, org. 0309                                                     +   2.100 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                     +   2.100 tis. Kč

 

r)       Zvýšení příjmů MěÚ – daň z příjmu - obec

Odd. --, § --, pol. 1112, org. 0300                                                     +   2.530 tis. Kč

            Zvýšení výdajů MěÚ – daň z příjmu - obec

Odd. 61, § 71, pol. 5362, org. 0300                                                     +   2.530 tis. Kč

 

s)       Zvýšení příjmů MěÚ – místní poplatky - VHP

Odd. --, § --, pol. 1347, org. 0300                                         +        70 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                     +          70 tis. Kč

 

t)        Zvýšení příjmů MěÚ – úroky z vkladů

Odd. 63, § 10, pol. 2141, org. 0300                                  +       570 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                     +        570 tis. Kč

 

u)      Zvýšení příjmů MěÚ – úroky z vkladů

Odd. 63, § 10, pol. 2142, org. 0318                                  +       820 tis. Kč

Zvýšení výdajů MěÚ – úroky z úvěru

Odd. 61, § 71, pol. 6143, org. 0318                                  +       820 tis. Kč

 

v)      Zvýšení příjmů MěÚ – nahodilé příjmy

Odd. 61, § 71, pol. 23xx, org. 0300                                  +         86 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                     +         86 tis. Kč

 

w)    Zvýšení výdajů MěÚ – odvody za občany se ZPS

Odd. 63, § 99, pol. 5195, org. 0312                                  +         32 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                  -          32 tis. Kč

 

x)      Zvýšení výdajů MěÚ – pojistné 3 prom.

Odd. 63, § 99, pol. 5129, org. 0312                                  +         53 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                  -          53 tis. Kč

 

y)      Zvýšení výdajů MěÚ – různé poplatky

Odd. 63, § 99, pol. 5xxx, org. 0312                                  +        136 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                  -         136 tis. Kč

 

z)       Zvýšení výdajů MěÚ – kanc. tajemníka - SF

Odd. 63, § 30, pol. 5349, org. 0360                                  +            7 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                  -             7 tis. Kč

 

aa)   Zvýšení příjmů MěÚ – pokuty ŽÚ

Odd. 61, § 71, pol. 2210, org. 0365                                  +          20 tis. Kč

Odd. 21, § 69, pol. 2210, org. 0101                                  -           20 tis. Kč

 

bb)   Zvýšení příjmů MěÚ – kultura – dotace Phare

Odd. 21, § 40, pol. 2324, org. 0013                                  +          46 tis. Kč

Odd. 21, § 40, pol. 5139, org. 0013                                  +          46 tis. Kč

 

cc)   Zvýšení příjmů MěÚ – TS - dotace z úřadu práce

Odd. --, § --, pol. 4116, org. 0700, ÚZ 13101                                 +         339 tis. Kč

Odd. 36, § 39, pol. 5112, org. 0797, ÚZ 13101                           +         339 tis. Kč

Odd. 36, § 39, pol. 5112, org. 0797                                  -          339 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                     +        339 tis. Kč

Odd. 36, § 39, pol. 5141, org. 0700                                  -           12 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                     +          12 tis. Kč

 

Odd. 36, § 32, pol. 2111, org. 0705                                  +          50 tis. Kč

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                     +          50 tis. Kč

 

ff)     OTVaK – zvýšení ostatních výnosů

SU 649, AU 01, org. 05xx                                                                 +        660 tis. Kč

 

gg)   OTVaK – zvýšení úroků z úvěru

SU 544, AU 02, org. 0400                                                                 +          85 tis. Kč

 

hh)   SMM – zvýšení nákladů na prodej bytů a NP                                          

SU 518, AU 05, org. 06xx                                                                 +        420 tis. Kč

a)      maximální provozní výdaje se stanoví ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku 2001 měsíčně na všech zařízeních města

b)      součástí rozpočtového provizoria budou též všechny splátky vyplývající z  uzavřených smluvních vztahů k 31. 12. 2001 (bankovní úvěry, leasingy, půjčky)

c)      rozpočtové provizorium se nevztahuje na investiční akce schválené rozpočtem na rok 2001, které nejsou ukončené.

 

4.1 Splátkový kalendář – odstoupení od smlouvy

 

 

5.      Prodej domů a bytů

5.1.1 Prodej bytů

 

 

 

 

 

5.1.2. Prodej bytů a domů-zrušení usnesení

usnesení ze dne 2.10.2001 pod bodem III, odst. 6.3., písm.  g), h), m), o), p),  e), f), n) a usnesení ze dne 2.10.2001 pod bodem III, odst. 6.5..

 

5.1.3. Prodej domů

 

 

 

6.      Pozemky prodeje, směny, vykoupení

 

6.1 Prodej pozemků

 

 

do doby zahájení výstavby bude zachováno parkoviště.

 

 

 

h) prodej pozemků pro Miloše a Markétu Dufkovy, Okružní 1177 Nejdek, ppč. 264 o výměře 1037 m2 v k.ú. Bernov takto: 300 m2 za cenu dle znaleckého posudku, 737 m2 za 15.850,-Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Směny pozemků

 

1. Směna pozemků

 

 

 

6.3 Nedoporučený prodej pozemků

 

 

 

 

6.4 Vykoupení pozemku

 

6.5. Zřízení věcného břemene na pozemku

 

 

7.      Prodej a nákup automobilu

 

nákup vozidla typu Pick Up pro potřeby Technických služeb. Toto bude pořízeno z rozpočtové položky TS provozní výdaje a pořizovací částka nebude vyšší než 80 tis. Kč.

 

8.      Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem

 

 

9.      Různé          

a)      Veřejné WC

b)      Vystoupení ze Sdružení obcí Krušné hory – západ

c)      Pochvalné vyjádření ke konání tradičního vánočního jarmarku

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Šoustalová v.r.

            p. Rovný v.r.

 

 

 

 

 

Mgr Luděk Sequens v.r.                              Ing. Lubomír Vítek v.r.

starosta                                    místostarosta