Zápis

 

20.Února 2001

 

zastupitelstvo Města Nejdku

 

16.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- zástupce starosty.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         20            -            -          

c                                              18            -            2

d                                              20            -            -                      

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

Průběh projednání:

Diskuse:Šoustalová, Bydžovský

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

ZM                              20            -            -

RM                              20            -            -

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1a. Rozšíření rozpočtu na rok 2001 – protinávrh

Průběh jednání:

Diskuse:Michálek

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                18            1            1

 

 

 

Usnesení č.:

Zastupitelstvo města

schvaluje

jednorázový příspěvek 100.000,- Kč, jako vklad do nadačního fondu JON, a to z rozpočtové rezervy.

 

1b.Rozpočet na rok 2001

Diskuse:Vítek, Sequens, Bydžovský, Šoustalová, Dosadilová, Král, Hlávka, Rovný, Benda, Strachota

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                10            9            1

 

Návrh usnesení č.:

Usnesení nebylo přijato

 

 

2.Prominutí poplatku z prodlení

Průběh projednání:

p. Margitě Lančíkové, bytem nám. Karla IV. 207, Nejdek prominutí poplatku z prodlení z částky za dlužné nájemné, a to v celkové výši 37.409,70

 

3. Splátkový kalendář

Průběh projednání:

Hlasování:

                                    Pro            Proti            Zdržel se

                                                19            -            -                       (odešel Sequens)                    

 

splátkový kalendář p. Květoslavě Husárové, bytem Osvětimská 767, Nejdek na dlužnou částku na nájemném a vyúčtování služeb v celkové výši Kč 8.324,90. Tento dluh bude splácen na základě dohody o uznání dluhu a dohody o splátkách měsíčními splátkami ve výši Kč 200,- .

 

4.Prominutí v prodlení odpovědi na nabídku

Průběh projednání:

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                19            -            -

Usnesení č.:

 

4. Změna vyhlášky o KO

Průběh projednání:

Diskuse: Hlávka, Michálek, Bydžovský

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                19            -            -                      

 

Usnesení č.:              

                        Mgr Luděk Sequens

                        starosta města

 

Ověřovatelé zápisu: p Bydžovský

 

            p. Rovný