Zápis

 

18.dubna 2000

 

Městské zastupitelstvo Nejdek

 

11.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- zástupce starosty.

 

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

 

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         13            0            0         

c+d                                         15            0            0            (přišel p. Pávek, Strachota)

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

1.1a,b                          15            0            0

 

 

Usnesení č.:

 

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1)     Výsledek hospodaření za rok 1999

Průběh projednání:

2)     Vyhlášení půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Průběh projednání:

                                                19            0            1

 

Usnesení č.:

 

 

3)     Změna územního plánu v souvislosti s rozvojem WITTE

Průběh projednání:

                                                18            2            0

Usnesení č.:

zadání změny Územního plánu Města Nejdek na dotčených pozemcích v souvislosti se záměry na rozšíření firmy WIITE Nejdek.

4)     Prodeje pozemků

Průběh projednání:

                                                19            0            0            (odešel p. Jančík)

Usnesení č.:

4.1) Nedoporučené prodeje pozemků 

Průběh projednání:

                                                19            0            0

Usnesení č.:

4.2) Směny pozemků

 

Průběh projednání:

                                                19            0            0                                             

Usnesení č.:

 

5)     Schválení kupních cen u bytových jednotek

Průběh projednání:

Usnesení č.:

prodej a kupní ceny těchto jednotek:

a) jednotka 123/6 o výměře 48,06 m2 včetně stavební parcely, nám. Karla IV. 123 Nejdek, pro Miladu Sekotovou, Jiráskova 940 Jáchymov, za 80.000,-Kč s podmínkou změny užívání na byt.

 

b) jednotka 207/1 nebytový prostor o výměře 54,05 m2 včetně stavební parcely, nám. Karla IV. 207 Nejdek, pro Milana a Ludmilu Vocelkovy, Kraslická 345 Nejdek, za 199.800,-Kč.

 

c) jednotka 210/1 prodejna o výměře 61,83 m2 včetně stavební parcely, nám. Karla IV. 210 Nejdek, pro Romana a Danielu Málkovy, Bernov 268 Nejdek, za 303.300,-Kč.

5.1) Prominutí prodlení v platbě

 

Průběh projednání:

                                                19            0            0         

Usnesení č.:

5.2) Prominutí prodlení v platbě a žádost o změnu varianty placení

 

Průběh projednání:

                                                19            0            0         

Usnesení č.:

6)     Upřesnění podmínek prodeje bytů

 

Průběh projednání:

                                                19            0            0

Usnesení č.:

7)     Dopis Mgr. Martiny Krauskopfové městskému zastupitelstvu

Průběh projednání:

                                                19            0            0

Usnesení č.:

8)     Splátkový kalendář na dlužné nájemné

Průběh projednání:

                                                19            0            0         

Usnesení č.:

Městské zastupitelstvo

schvaluje

 

9)     Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek

Průběh projednání:

 

Diskuse: Král, Šoustalová, Rovný

                                                18            0            0            (odešel p. Michálek)

Usnesení č:

Městské zastupitelstvo

schvaluje

předložený návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2000 „O zrušení obecně závazných vyhlášek města Nejdek“ s platností od 18. 4. 2000.

 

10) TOS – informace o záměru MěR

Diskuse:Vítek, Šoustalová,Král,Bazalka,Burda, Benda, Strachota,Sequens, Bydžovský,Rovný,Hlávka

Hlasování: neproběhlo

 

 

 

11) Různé

Diskuse: Sequens, Bydžovský, Burda, Rovný, Vítek, Hlávka, Šoustalová, Bazalka, Strachota

 

1)      Nakládání s komunálním odpadem

2)      Plakátování ve městě

3)      Cena vodného a stočného

                        Mgr Luděk Sequens

                        starosta města

 

 

Ověřovatelé zápisu: ing. Strachota

 

 

                                   p. Uzel