Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Nahlížení do matričních knih

Kde to vyřídíte:
Městský úřad Nejdek - odbor vnitřních věcí
náměstí Karla IV. 238, 362 21 Nejdek

Ing. Věra Ježková
tel.: 353 240 134
email: v.jezkova@nejdek.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 až 11:30 a 12:00 až 17:00

Co k tomu potřebujete:

  • průkaz totožnosti žadatele
  • veřejné listiny, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců; nebo
  • listiny, kterými prokáže, že nahlédnutí do matriční knihy je nezbytné z důvodu uplatnění svých práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků (tj. obcí a krajů), nebo
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec

Formuláře: nejsou stanoveny – lze využít formulář Městského úřadu v Nejdku, který je k dispozici na matrice

Žádost o nahlédnutí do matričních knih
Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy narození, manželství nebo úmrtí formou kopie matričního zápisu
Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Podrobné informace k nahlédnutí do matričních knih
Vydání doslovných výpisů z matričních knih
Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích, úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnertví