Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Městská policie

Adresa a kontakt:

Městský úřad Nejdek
náměstí Karla IV. 240
362 21  Nejdek

stálá služba: (+420) 353 825 001
mobil: (+420) 739 457 572

velitel MěP: MARCEL  BYSTŘICKÝ

Dokumenty: 

NOVELIZACE zákona o obecní policii č. 553/2008 Sb. od 1.1.2018

Od 1. ledna 2018 byly novelizovány tyto zákony a vyhlášky:

Městská policie Nejdek (dále jen MěP)

 • je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou (OZV) 
 • je řízena starostou města a určeným strážníkem - velitelem MěP. MěP je přímo podřízena starostovi města
 • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města Nejdku - Nejdek, Bernov, Lesík, Fojtov, Lužec, Oldřichov, Pozorka, Vysoká Štola, Suchá, Tisová
 • při plnění svých úkolů spolupracuje MěP s Policií ČR
 • povinnosti strážníků MěP jsou určeny zákony č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a z.č. 262/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce). Oprávnění je vymezeno v z.č. 553/1991 Sb.  o obecní policii v § 11 až § 20. Povinnosti strážníků MěP jsou dány v témže zákoně a to v § 4a, b, § 6 až § 10 a § 21 až § 23.
 • MěP v Nejdku byla zřízena 1. května 1992 a k dnešnímu dni má 11 strážníků a velitele MěP. 

Úkoly MěP Nejdek podle § 2, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na doržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii 

a dále:

 • ukládá pokuty v blokovém řízení za přestupky nebo postupuje zjištěné přestupky příslušnému orgánu města ke správnímu řízení 
 • podávání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení
 • dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • odhalování přestupků, jiných správních deliktů a trestných činů
 • zajišťuje bezpečnost a pořádek při konání kulturních a mimořádných akcí v katastru města
 • provádí odchyt toulavých a zaběhnutých psů a jejich umístění do odchytové stanice pro zaběhnuté psy
 • zabezpečuje rizikové přechody pro chodce v době, kdy jdou děti do škol
 • zvyšuje právní vědomí dětí a mládeže formou tematických besed ve školských zařízení (MŠ až ZŠ) a informováním o problematice kriminality mládeže
 • provádí elektronické střežení objektů Pultem centralizované ochrany (PCO). V současné době jsou PCO střeženy pouze objekty v majetku města Nejdku.  
 • monitoruje situaci ve městě prostřednictvím Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Kamery MKDS jsou umístěny na náměstí Karla IV. (7x), na ulici Závodu míru (3x), na ul. Okružní (2x), Nádražní (1x) a J. A. Gagarina (1x), Čs. Letců (1x), Poštovní (2x), Dvořákova (1x), Lipová (2x), Karlovarská (2x), 9. května (1x), Bří. Čapků (1x), Chodovská (1x), Limnická (1x), Pozorka (3x).
 • provádí kontrolu měření zákonem stanovené rychlosti v obci a mimo ni laserovým radarem