Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Dotace

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijímá město Nejdek tzv. individuální žádosti o poskytnutí dotace a to vždy do 31. 1. daného kalendářního roku.  O každé žádosti rozhoduje Rada města, popř. Zastupitelstvo města Nejdku. Dotace jsou poskytovány zejména z oblasti:

  • sportovní činnost
  • děti a mládež
  • kultury
  • vzdělávání, vědy a osvěty
  • spolkové činnosti
  • prevence kriminality

Rada města svým usnesením č. RM/820/29/2023 schválila benefity pro lékaře vykonávající praxi na území města Nejdku, individuální žádosti do tohoto dotačního programu je možné podávat v průběhu celého roku. 

  • zdravotnictví

Po schválení žádosti v příslušném orgánu města bude se žadatelem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku, kde bude určen konkrétní termín vyúčtování. Na poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku není právní nárok.

Od 1. 6. 2021 musí některé právnické osoby k žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc dokládat také úplný výpis z evidence skutečných majitelů

Dokumenty a formuláře ke stažení:

Pozn.: Po stažení jsou pdf formuláře vpisovatelné.