Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEJDEK

Městský úřad v Nejdku

Adresa pro poštovní doručování a osobní podání

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

telefon: (+420) 353 240 111
fax: (+420) 353 825 152
e-mail: meu@nejdek.cz

ID datové schránky: b56bu3f

E-podatelna

Elektronicky podepsaná podání se odesílají na adresu: podani@nejdek.cz

PRACOVNÍ DOBA

Pondělí  7:30–11:30  12:00–17:00  (úřední den)
Úterý      7:00–11:30  12:00–15:30
Středa    7:30–11:30  12:00–17:00  (úřední den)
Čtvrtek   7:00–11:30  12:00–14:30
Pátek      7:00–11:30  12:00–14:30

Nadále upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při osobním kontaktu je nutné dodržet nařízené hygienické podmínky.

Podatelna přijímá i podání doručená na technickém nosiči dat. Přípustnými technickými nosiči se rozumí: disk CD, disk DVD a USB Flash disk. Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání na podatelně, popřípadě v příloze elektronického podání.

Na přenosném technickém nosiči dat přijímá podatelna dokumenty v digitální podobě za předpokladu, že je dokument v některém z těchto datových formátů:

 • Adobe acrobat (*.pdf, *.pdf/A)
 • Rich text format (*.rtf)
 • Microsoft Office (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx)
 • Obrázkové formáty (*.bmp, *.jpeg, *.jpg, *.tif)

Omezení přijímaných datových formátů umožňuje ustanovení §64 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Elektronická podatelna Městského úřadu Nejdek

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit třemi způsoby a to:

 • Pomocí on-line formuláře na internetových stránkách města (www.nejdek.cz/urad-2/e-podatelna)
 • Zasláním e-mailu na adresu: podáni@nejdek.cz
 • Prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Pokud dokument doručený v digitální podobě není v čitelném formátu (nebo je jinak poškozen), ale lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaj, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu, a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se nezpracovává. Základní pravidla pro podání učiněná prostřednictvím datových schránek jsou stanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokladna Městského úřadu je otevřena v pokladní hodiny:

Pondělí  7:30–11:15  12:00–16:45
Úterý      7:00–11:15  12:00–15:15
Středa    7:30–11:15  12:00–16:45
Čtvrtek   7:00–11:15  12:00–14:15
Pátek      7:00–11:15  12:00–14:15

Nadále však preferujeme veškeré platby buď platební kartou nebo převodem na účty:

Místní poplatky (odpady, psi apod.) a nájemné: 1421341/0100
Vodné a stočné, vývoz fekálu: 107-1461250277/0100)

Existence a působnost Městského úřadu (MěÚ) Nejdek je stanovena zákonem o obcích - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
MěÚ tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník MěÚ a zaměstnanci města zařazení do MěÚ.
Rada města může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti MěÚ odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do MěÚ.

MěÚ

 • v oblasti samostatné působnosti výkonu státní správy plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti
 • vykonává přenesenou působnost výkonu státní správy a rozhoduje o poskytování informací žadatelům podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zřizuje úřední desku na místě, které je veřejně přístupné po 24 hodin denně

V obcích s pověřeným obecním úřadem (jako v případě města Nejdku) se zřizuje funkce tajemníka obecního (městského) úřadu, který je zaměstnancem obce (města).

Starosta města jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka MěÚ (v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků). Bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka MěÚ neplatné.

Tajemník MěÚ

 • je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i v přenesené působnosti výkonu státní správy starostovi
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ
 • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád MěÚ a další vnitřní směrnice MěÚ, nevydává-li je rada města
 • s hlasem poradním se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města
 • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích