Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Místní poplatky

AKTUALITY

 

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ A ZA SVOZ ODPADU

 • V průběhu měsíce srpna rozesílal městský úřad informativní dopis se všemi platebními údaji, které každý poplatník potřebuje ke správnému zaplacení uvedených místních poplatků. Tento dopis byl zaslán všem poplatníkům, kteří dosud neměli poplatek za rok 2021 k datu 15.7.2021 zaplacený. Uvedené poplatky jsou splatné nejpozději do 31.10.2021 a lze je zaplatit v pokladně městského úřadu v hotovosti nebo kartou, dále bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou typu A, kterou lze vyplnit a odeslat na poště. K bezhotovostní platbě je možné využít QR kód, který je uvedený v informativním dopise. V případě bezhotovostní platby je každý poplatník povinen svou platbu řádně označit variabilním symbolem, který je jednoznačným identifikátorem. Tento variabilní symbol každý poplatník najde ve svém informativním dopise. V případě, že někdo ve svém dopise bude mít vyčíslen nedoplatek z minulých let a nebude vědět kdy a proč nedoplatek vznikl, je možné tuto informaci blíže zjistit na městském úřadě, ve druhém patře, dveře č.11.

PROMINUTÍ POPLATKU ZA ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 • Městský úřad prominul všem, kdo mají v Nejdku kamennou provozovnu místní poplatek za umístění restauračních předzahrádek a reklamních zařízení na veřejné prostranství do 31. 12. 2021. Tímto rozhodnutím chce správce poplatku zmírnit negativní dopady u podnikatelů a obyvatel, vzniklých v souvislosti s nařízením nouzového stavu a uzavření některých provozoven vládou České republiky z důvodu pandemie SARS-Cov-2. Prominutí se nevztahuje na ohlašovací povinnost. Zábor veřejného prostranství je potřeba řádně ohlásit městskému úřadu.

Rozhodnutí o hromadném prominutí místního poplatku (139.75 kB)

 

V našem městě jsou zavedeny tyto místní poplatky:


Poplatek ze psů

Formuláře: (pozn. formuláře jsou po stažení vpisovatelné)

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Formuláře:

Poplatek z pobytu 

Formuláře:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Formuláře:

Povinnost ohlášení změn údajů u fyzických osob se nevztahuje na údaje, uvedené v tomto odkaze - ohlašovací povinnost. Jedná se pouze o údaje, které může správce poplatku získat automatizovaným způsobem. 

Místní poplatky lze hradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu v Nejdku, bezhotovostním převodem na účet města č. 1421341/0100, nebo poštovní poukázkou. Poplatník nebo plátce je povinen uvést, na který poplatek je platba určena – variabilní symbol, nebo jméno, příjmení a datum narození osoby za kterou poplatek hradí. Nesprávně označené platby nebudou přiřazeny a tím může dojít k případnému nedoplatku. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek hromadným předpisným seznamem dle §11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a poplatek zvýší jako sankční postih za pozdní úhradu.

Na koho se obrátit?

Správcem poplatků je Městský úřad v Nejdku, odbor ekonomický. Správa místních poplatků je výkonem státní správy a řídí se postupem dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád, v aktuálním znění.

Podání týkající se místních poplatků lze učinit písemně (tj. zasláním poštou), ústně do protokolu (tj. osobně u správce poplatku) nebo datovou zprávou, která je řádně podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo prostřednictvím datové schránky. Z podání musí být zřejmé kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Informace a kontakty:

Andrea JANČÍKOVÁ – referentka pro místní poplatek za svoz komunálního odpadu, užívání veřejného prostranství a místní poplatek z pobytu

Ester Krejčiříková - referentka pro místní poplatek ze psů

Elektronicky podepsaná podání se odesílají na adresu: podani@nejdek.cz
ID datové schránky b56bu3f
číšlo příjmového účtu správce poplatku je 1421341 banka 0100
IBAN CZ04 0100 0000 0000 0142 1341


Jana MACHÁČKOVÁ – pokladní

 • Tel: 353 240 128
 • Pokladní hodiny:

PO + ST  7:30 - 11:15 / 12:00 - 16:45
ÚT          7:00 - 11:15 / 12:00 - 15:15
ČT + PÁ  7:00 - 11:15 / 12:00 - 14:15

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích které jsou v našem městě zavedeny:

 

 • vyhláška č. 08/2019  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 1.1.2020 
 • vyhláška č. 05/2019  o místním poplatku ze psů - účinná od 1.1.2020
 • vyhláška č. 07/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství + mapa určeného veřejného prostranství - účinná od 1.1.2020
 • vyhláška č. 01/2021  o místním poplatku z pobytu - účinná od 11.5.2021
 • vyhláška č. 06/2019  o místním poplatku z pobytu - účinná od 1.1.2020 a její novelizace vyhláška č. 02/2020 zrušena
 • vyhláška č. 01/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství- účinná od 5.4.2019 - zrušena
 • vyhláška č. 8 / 2017  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 1.1.2018 - zrušena
 • vyhláška č.2 / 2018 , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8 /2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 7.3.2018 - zrušena
 • vyhláška č. 02/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8 / 2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 21.3.2019 - zrušena
 • vyhláška č. 7/2017  o místním poplatku ze psů účinná od 1.1.2018 - zrušena