Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Místní poplatky

AKTUALITY

 

  • ZVÝŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD ROKU 2024
    Zastupitelstvo města Nejdek zvýšilo s účinností od 1.1.2024 sazbu místního poplatku za svoz komunálního odpadu. Poplatek se zvýšil ze 700 Kč na 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplatku zůstala zachována (31.10.).
  • Městský úřad z moci úřední vydal dne 3.3.2022 rozhodnutí o hromadném prominutí místního poplatku z pobytu všem uprchlíkům před válkou na Ukrajině, kteří budou ubytováni v ubytovacích kapacitách na území města Nejdku. Prominutí se týká všech uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou poplatníky poplatku z pobytu podle Obecně závazné vyhlášky města Nejdek č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu. Poplatek se promíjí ode dne rozhodnutí po celou dobu válečného konfliktu na Ukrajině. Ubytovatelé tak nebudou poplatek od těchto osob vybírat. Městský úřad chce tímto krokem snížit finanční zátěž uprchlíků. Rozhodnutí ke stažení (265.04 kB)

 

V našem městě jsou zavedeny tyto místní poplatky:


Poplatek ze psů Typ: DOC dokument, Velikost: 37.5 kB

Formuláře: (pozn. formuláře jsou po stažení vpisovatelné)

Poplatek za užívání veřejného prostranství  Typ: DOC dokument, Velikost: 33.5 kB

Formuláře:

Poplatek z pobytu Typ: DOC dokument, Velikost: 36.5 kB 

Formuláře:

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  Typ: DOC dokument, Velikost: 55.5 kB

Formuláře:

Povinnost ohlášení změn údajů u fyzických osob se nevztahuje na údaje, uvedené v tomto odkaze - ohlašovací povinnost. (14.6 kB) Jedná se pouze o údaje, které může správce poplatku získat automatizovaným způsobem. 

Místní poplatky lze hradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu v Nejdku, bezhotovostním převodem na účet města č. 1421341/0100, nebo poštovní poukázkou typu A. Poplatník nebo plátce je povinen uvést, na který poplatek je platba určena – variabilní symbol. Nesprávně označené platby nebudou přiřazeny a tím může dojít k případnému nedoplatku. Od 1.1.2022 již nelze hradit poplatek za odpad dohromady za celou domácnost nebo více poplatníků. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek hromadným předpisným seznamem nebo platebním výměrem dle §11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a poplatek může zvýšit jako sankční postih za pozdní úhradu.

Na koho se obrátit?

Správcem poplatků je Městský úřad v Nejdku, odbor ekonomický. Správa místních poplatků je výkonem státní správy a řídí se postupem dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád, v aktuálním znění.

Podání týkající se místních poplatků lze učinit písemně (tj. zasláním poštou), ústně do protokolu (tj. osobně u správce poplatku) nebo datovou zprávou, která je řádně podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo prostřednictvím datové schránky. Z podání musí být zřejmé kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Informace a kontakty:

Andrea JANČÍKOVÁ – referentka pro místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, užívání veřejného prostranství a místní poplatek z pobytu

Ester Krejčiříková - referentka pro místní poplatek ze psů

Elektronicky podepsaná podání se odesílají na adresu: podani@nejdek.cz
ID datové schránky b56bu3f
číšlo příjmového účtu správce poplatku je 1421341 banka 0100
IBAN CZ04 0100 0000 0000 0142 1341


Jana MACHÁČKOVÁ – pokladní

  • Tel: 353 240 128
  • Pokladní hodiny:

PO + ST  7:30 - 11:15 / 12:00 - 16:45
ÚT          7:00 - 11:15 / 12:00 - 15:15
ČT + PÁ  7:00 - 11:15 / 12:00 - 14:15

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, které jsou v našem městě zavedeny:

ODPADY

  • vyhláška     Typ: DOCX dokument, Velikost: 82.42 kB o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - účinná od 1.1.2024
  • vyhláška    (86.71 kB)o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - platná do 31.12.2023
  • vyhláška č. 02/2021  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - účinná od 1.1.2022 - zrušena

PSI

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

POBYT