Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Poskytnuté informace za rok 2020

V roce 2020 byly podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty tyto informace:

Žádost o vyplnění dotazníku zaměřený na správu měst a obcí (vedení agend)

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s odpojováním staveb os systému centrálního zásobování teplem na území města Nejdku

Žádost o poskytnutí informací týkající se bezprizorně pohybujících se zvířat v katastrálním území.

Žádost o zaslání anonymizovaného konečného rozhodnutí ve věci č.j. OVV/448/2017

  • Žádost
  • Odpověď nebyla posytnuta z důvodu následného stažení samotné žádosti

Žádost o poskytnutí informace ohledně využití služebního psa obecní policie

Žádost o poskytnutí veškerých dokumentů ze smlouvy o nájmu části podniku z roku 2002 mezi městem Nejdek a firmou AYIN, s.r.o., které se týkají pronajatého majetku

Žádost o poskytnutí informace ohledně dopouštění se zbytečných průtahů v řízení a nepostupování v zákonných lhůtách

Žádost o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr)

Žádost o sdělení aktuálního stavu jednání/projednání a směřování následujících kroků v souvislosti se schvalováním Územního plánu města Nejdek

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon)

Žádost o poskytnutí informace, ohledně systému elektronické spisové služby, který používá nebo používal MěÚ Nejdek

Žádost o poskytnutí dodatků č. 17 až 23 ke smlouvě o nájmu části podniku uzavřené dne 17.10.2002 mezi Městem Nejdek se společností AYIN, s.r.o. resp. ČEZ Teplárenská, a.s.

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon)

Žádost o poskytnutí informace tkající se zákona o pohřebnictví, stravování seniorů, pronájmů částí pozemků, aj.