Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Zvláštní matrika

NAROZENÍ, UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, VSTUP DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ A ÚMRTÍ STÁTNÍCH OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY V CIZINĚ

Kde to vyřídíte:

  • Žádost o zápis do zvláštní matriky podá oprávněná osoba u:
  • zastupitelského úřadu ČR, nebo
  • kteréhokoli matričního úřadu v ČR, nebo
  • krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR.

Co k tomu potřebujete:

  • K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
  • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, vstupu do registrovaného partnerství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin.
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčením o státním občanství, které není starší 1 roku, listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku);
  • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy,  nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady – například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list manžela / partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).

Formuláře: Formuláře zápisů jsou k dispozici na MATRICE.

Podrobné informace ke zvláštní matrice - narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství a úmrtí státní občanů České republiky v cizině