Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Natura 2000

LOKALITY SÍTĚ NATURA 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, které vytvářejí na svém území všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Na Nejdecku nalezneme 3 lokality:

Rudné

Mezi nejvýraznější biotopy patří společenstva vlhkých luk, pramenišť a rašelinišť. Velmi kvalitní a druhově bohaté jsou horské trojštětové louky. Významný je výskyt vstavačovitých rostlin prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii) až v tisíci exemplářích na jedné lokalitě.
Z dalších významných druhů je třeba jmenovat prhu arniku (Arnica montana), rostoucí na sekundárních vřesovištích nebo na okrajích horských trojštětových luk.  

Vysoká Pec

Význam přírodního komplexu spočívá především v zastoupení většiny typických biotopů Krušných hor ve vysoké kvalitě a zachovalosti. Rozsáhlý komplex podmáčených a rašelinných smrčin vytváří prostor pro zachování velmi kvalitních přechodových rašelinišť s pestrou druhovou skladbou. Pro toto území jsou typické horské trojštětové louky s dominantním Meum athamanticum, které zaujímají souvislé území na téměř třetině přírodního komplexu. Kvalitním biotopem jsou i nevápnitá mechová slatiniště. V území roste řada zvláště chráněných druhů rostlin, ve velkém množství to jsou například Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustris a Dactylorhiza fuchsii, která v této části Krušných hor vytváří atypickou formu.  

Krušnohorské plato

Z hlediska výskytu vrchovištních společenstev všech typů, přechodových rašelinišť a rašelinných lesů má území mezinárodní význam. Jedná se spolu s Šumavou a Krkonošemi o nejzachovalejší, dobře vyvinutý a plošně rozsáhlý komplex ve střední Evropě. Význam v rámci ČR mají zejména kvalitní společenstva slatinišť, pramenišť a horských luk s řadou kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Zajímavosti

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů